mandag 5. mars 2018

Two years since last visitIn the last part of January I visited Godbless and Neema, that was visit number 14. The first one was in 2006. For a particular reason there was no visit in 2017.

A lot has happened since 2016 – many more children at school and a big building - a guest house. The number of children in the boarding is almost the same as in 2016, that is 190. The number of children in school has increased a lot and is now more than 750. That includes the 174 small children age 3 – 6 that have not yet entered the school. I don’t think there are any primary school this big in Norway.

The picture shows a part of the children an early morning when they are waiting for the bell to ring.

søndag 18. desember 2016

Sterk vekst ved skulen og barneheimen

English summary at the end (since so far 48% of the visitors are from abroad – USA 20% of the total number, Russia 10%, Ukraine 6%, France 2,3%, Germany 2,2%, Tanzania 0,9% and more than 20 other countries around the world.)


I 2016 er det ca 500 born på skulen og ca 200 av dei bur i barneheimen. Etter fullføring av ny, stor sovesal for gutar i 2016, har barneheimen framleis ledig kapasitet. Skulen derimot er heilt sprengt. Alle klasserom/klassetrinn er fulle. Dette gjer at ein ikkje kan ta opp fleire elevar. Dessutan manglar skulen matsal for dei små, bibliotek og laboratorium. Dette vert påpeikt av tilsynet.

Elevane presterer i landstoppen til avsluttande eksamen og dei lærer seg gode arbeidsvaner. Rykte om dette spreier seg og stadig fleire foreldre ønskjer å flytte borna til Bethel. Dei vert svært skuffa når dei får avslag. Neema har fortalt om tårar. Ho bruker halve dagen dei første vekene i januar til å snakke med foreldre som har stilt seg opp i kø utanfor kontoret hennar.Oppstilling på skulen ein tidleg morgon. Song, oppmykingsøvingar og ikkje minst formaningar om regelverk og anna. (An early morning. Singing, exercise and rules about what is alowed and how to behave)

tirsdag 5. april 2016

Fest og såpe (Party and soap)
English summary in the end
Fest (party)
Ein av bidragsytarane hadde sendt med meg kontantar slik at vi kunne invitere unge og vaksne til fest. Neema og eg kjøpte mange store poser med drops, kjeks i riklege mengder og saft som skulle blandast med vatn.
I alt var det nærare 200 born og om lag 30 vaksne til stades, så det var mange munnar som skulle få ein smak - “som skulle mettast” ville vere å ta for sterkt i.
Det er svært sjeldan borna et snop, så stemninga var høg, sjølv om det ikkje vart så mykje på kvar: Alle fekk tre drops, tre små kjeks og eit krus med saft.

Emmy smyg seg mellom alle stolane og deler ut drops – alle tek tre drops. Andre vaksne delte ut kjeks og saft. (Emmy is walking around giving the children three pieces of sweets. Other adults handed out three cookies and a cup of juice mixed with water)

mandag 15. februar 2016

Alan – snikkar, kaffedyrkar og bonde


Alan er bror til Neema. Han bur saman med familien - kone, mor og son - på eit gardsbruk ved foten av Kilimanjaro. Barneheimen og skulen ligg på rundt 1400 m o.h., Alan bur ca 200 m høgre opp. (Kilimanjaro ragar 5895 m o.h. Porten der folk startar å gå ligg på snaue 1800 m. Også i denne høgda vert det dyrka bananar).

Alan er først og fremst ein hardarbeidande og dugande snikkar. Saman med resten av familien driv han i tillegg landbruk, der dyrking av bananar, frukt som mango med meir og kaffi er hovudprodukta. Garden har og ein gris og ei ku. Tomta ligg i eit bratt, vestlandsliknande terreng som skrånar jamt heilt til toppen av fjellet.
I denne keramikkskåla brenn Alan kaffibønnene, ½ kg av gongen. Metall duger ikkje, då blir dei lett brende

onsdag 27. januar 2016

Skulestart i januar 2016Tidlegare år har eg komme på besøk i slutten av januar. Denne gongen var opphaldet i perioden 8. – 18. januar. Skulen og barnehagen starta opp måndag 11. og det meste i dette innlegget handlar om inntrykk frå denne dagen.

Dei aller fleste borna gledde seg til å begynne, i barnehagen (nursery school – mellom fire og seks år gamle) eller i skulen (opp til 7. klasse), men det som sit sterkast i minnet er reaksjonane til nokre av dei nye borna i barnehagen, dei som sakna mamma. Alle nye i barnehagen hadde følgje av foreldre for innskriving. Biletet syner foreldre i kø for å komme inn til rektor Neema og hennar hjelparar.

torsdag 26. november 2015

Mi fyrste reknebok - ei heilag stund

English summary in the end.

Born som er frå fire til seks år går i Nursery School. Dei får tidleg innføring i bokstavar og tal og lærer å skrive og rekne. Dei sit for det meste ved eller på pultar i klasserom slik som eldre elevar gjer. Leik er det svært lite av. I februar 2015 hadde eg det privilegium å vere til stades i ein time der alle dei 60 borna i Upper Nursery, dvs dei som fylte seks år same år, fekk den fyrste boka si. Det var ei heilag stund. Samstundes var det lærerikt og tankevekkjande.    

 

tirsdag 16. juni 2015

Brødbaking med afrikansk ved


English summary at the end

Siste helga under opphaldet i januar/februar var det brødbaking. Det vart ei lærerik og utbyterik oppleving. Vi var tre som bakte – Siah, Linda og meg. Neema bidrog og.

Vi sette oss som mål at alle dei 157 borna og dei vel 20 vaksne skulle få ein solid smakebit. Dvs vi bakte for 180 personar. Det vart 60 brød, eller loff er vel rettare – det vart berre nytta finmalt kveitemjøl, dei får ikkje kjøpt anna. Brøda var ikkje store, men alle fekk ganske rikeleg. Vi møtte meir utfordringar enn det eg gjer heime – eg har bygt ein vedfyrt omn i hagen av same storleik. Det var mange ungar som følgde nøye med i store delar av bakeprosessen.

 

Linda til venstre og Siah til høgre

lørdag 2. mai 2015

Math and practical problems in schools in Tanzania and Norway


 
Dette notatet har jeg laget til de tre matematikklærerne. Vi hadde interessante samtaler. Det kan være av interesse for noen, særlig matematikklærere eller andre som har matematikkunnskaper, men kap 1 kan ha mer generell interesse. Bl.a. fordi mange av dem som besøker bloggen gjør det fra andre land enn Norge, har jeg valgt å publisere dette engelskspråklige notatet på bloggen.

Jeg ser at det ikke er helt gjennomarbeidet. Kommentarer tas i mot med takk.
 
1. Introduction
When visiting Bethel Home and School in Himo, Tanzania January/February 2015 I had discussions with math teachers Joseph, Martin and Jumanne. We agreed that I should write a memo giving them more examples where the pupils must use math to answer practical problems from real life. Most of the examples in the memo have connection with the surroundings, especially at the Bethel home.

The picture shows Joseph teaching algebra late evening January 31th 2014. 

tirsdag 21. april 2015

maisdyrking utan traktor


Godbless eig og leiger fleire areal for dyrking av mais, bøner, eit kornslag og peaneter. Dei et mykje mais og det dei haustar dekkjer om lag 2/3 av årsbehovet. Han seier at dei har åtte acres. Rekna om blir dette 32 norske mål, dvs ein middels norsk gard. (Men storleiken på gardane har vel auka ein del dei siste ti-åra reknar eg med)  
 I mars månad var det tid for planting – regntida var i gang. Rundt 115 personar tok del i plantinga, dei ca elevane i 5. - 7.klasse og 15 vaksne som arbeider på skulen og i heimen - eg veit ikkje kor mange dagar dei brukte. På biletet ser vi 20 gutar med kvar si hakke klare til innsats.
 


fredag 13. mars 2015

Vatn og avlaup


Under besøket no i 2015 braut vassforsyninga i heimen saman. Dei fekk Vassverket, som forsyner områda på den andre sida av elva, til å føre fram reint vatn med godt trykk. Videoen syner nokre av borna som feirar. Det er ei høgtidsstund for store og små å kunne drikke så mykje vatn dei ønsker direkte frå springen. Vi ser at trykket er godt. Vatnet renn mens dei filmar og blir så sjølvsagt skrudd av. Godbless sende denne videoen med mail for nokre veker sidan.